Quy trình xử lý trải nghiệm tiêu cực của Khách hàng

Nâng cao
3 bài học
1 người tham gia
Nội dung khóa học
Buổi 1: Hiểu về trải nghiệm dịch vụ của Khách hàng
Buổi 2: Quy trình xử lý trải nghiệm tiêu cực của khách hàng
Buổi 3: Nguyên tắc cần nhớ khi xử lý phản hồi tiêu cực của khách